Aküler

Jel
Akülerimiz

 • 12V 100AH
 • 12V 150AH
 • 12V 200AH

Lityum Akülerimiz

 • 12.8V 60AH
 • 12.8V 100AH
 • 12.8V 150AH

Lityum Profesyonel Seri

 • ESS OLS 4850 Akü Modülü
 • OLS 48100 Akü Modülü
 • LIT 24V100AH
 • ESS SIRIUS 51100 Akü Modülü

Motorsiklet Akülerimiz

 • YTX4L-BS
 • YTX5L-BS
 • 12N5-BS
 • 12N6.5L-BS
 • YTX7A-BS
 • YTX7L-BS
 • 12N7A-BS
 • YTX9-BS
 • 12N9-BS

Elektirikli Bisiklet Aküleri

 • 12V 14AH
 • 12V 24AH
 • 12V26AH
 • 12V42AH
 • 12V80AH

Engelli Araç Aküsü

 • 12V28AH
 • 12V33AH
 • 12V42AH
 • 12V55AH
 • 12V80AH

Kuru Tip Aküler

 • ORB 4-4
 • ORB 4-8
 • ORB 6-1,3
 • ORB 6-2,8
 • ORB 6-4
 • ORB & ENERGY MUSTANG 6-7 
 • ORB 6-12
 • ORB 12-1,3
 • ORB 12,2,2
 • ORB 12-3
 • ORB 12-5
 • ORB & ENERGY MUSTANG 12-7
 • ORB 12-9
 • ORB 12-12
 • ORB 12-18
 • ORB 12-26